เอกสารการประชุม

ลำดับ ประเภทเอกสาร เดือน ปี อำเภอ หน่วยงาน ไฟล์แนบ วันที่อัพโหลด
1 รายงานการประชุม คปสอ. ม.ค. 2566 เมืองสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา 1รายงานการประชุม คปสอ ครั้งที่ 1 6-1-2566_1.pdf
2เอกสารแนบรายงานการประชุม คปสอ ครั้งที่ 1 6-1-2566_1-40.pdf
3เอกสารแนบรายงานการประชุม คปสอ ครั้งที่ 1 6-1-2566_41-66.pdf
นายซาพีอี สาเหม๊าะ
03/02/2566 13:58:34
2 Onepage การประชุม คปสอ. ม.ค. 2566 เมืองสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1 6-1-2566 One Page.png
นายซาพีอี สาเหม๊าะ
03/02/2566 13:58:07
1
หน้า 1 / 1