เอกสารการประชุม

ลำดับ ประเภทเอกสาร เดือน ปี อำเภอ หน่วยงาน ไฟล์แนบ วันที่อัพโหลด
1 Onepage การประชุม คปสอ. มิ.ย. 2566 จะนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอจะนะ ครั้งที่ 22566.png
โศภิษฐ์ ไพเราะ
11/08/2566 10:22:16
2 รายงานการประชุม คปสอ. มิ.ย. 2566 จะนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ครั้งที่ 2.pdf
โศภิษฐ์ ไพเราะ
11/08/2566 10:19:42
1
หน้า 1 / 1