เอกสารการประชุม

ลำดับ ประเภทเอกสาร เดือน ปี อำเภอ หน่วยงาน ไฟล์แนบ วันที่อัพโหลด
1 รายงานการประชุม คปสอ. ก.พ. 2566 บางกล่ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ(ครั้งที่1_66).pdf
วิโรจน์ สมพงศ์
24/05/2566 11:29:17
1
หน้า 1 / 1